Kommuner

Har du anlitat något av företagen i listan? Skriv gärna en kommentar om din upplevelse av företaget så underlättar till andra som letar efter . Tillsammans skapar vi ett riktigt bra företagsregister. Tack för att du deltar, sharing is caring!Kommuner hittade vi 65 företag.


Jönköpings Kommuns Parkeringsaktiebolag

Bolaget skall inom kommunen uppföra och äga parkeringsanlägg- ningar, ävensom att driva därmed förenlig verksamhet innebärande bla rätt att inrymma bostäder, affärer och kontor i dylik parke- ringsanläggning samt att bedriva parkeringsverksamhet i bolagets- anläggningar.


Adress


55189  JÖNKÖPING

Sökord: Parkeringsaktiebolag |

Karlsborgs Energi Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion, distribution och handel med energi och telekommunikation, bedriva elinstallationsverksamhet, utföra energitjänster försäljning av elmateriel, äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier och andelar i företag inom energisektorn ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Adress

VÄSTRA VÄGEN 41
54631  KARLSBORG


Aktiebolaget Malmfältens Kraftverk

Bolaget skall förvärva äganderätt eller nyttjanderätt till vattenkraft samt uppföra och driva kraftverk för att alstra och åt aktieägarna eller andra tillhandahålla elektrisk kraft.


Adress


98185  KIRUNA

Sökord: Kraftverk |

Aktiebolaget Malmöregionens avlopp

Bolaget skall bygga och driva anläggningar för avledande och renande av avloppsvatten.


Adress

BOX 53
23221  ARLÖV

Sökord: Malmöregionens | Avlopp |

Malå Energi- och Industri Aktiebolag

Bolaget skall uppföra, köpa, sälja och förvalta industrier och fastigheter samt där jämte uppföra och förvalta anläggningar för energiproduktion och distribution inom Malå kommun även som idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets skall för Malå kommun uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter för besöksnäringen samt med det rörliga friluftslivet förenade anläggningar samt, om inga andra intressenter finns, driva verksamheter sammanhängande med nämnda rörelsearter.


Adress

STORGATAN 13
93070  MALÅ

Sökord: Malå | Energi- |

Mullsjö Energi & Miljö AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Mullsjö kommun i egna, delägda eller förhyrda anläggningar producera och sälja värme, ånga och el, bedriva allmän va-anläggning, sköta renhållning enligt gällande avfallsplan samt i övrigt tillhandahålla tjänster anknutna till dessa verksamheter samt på uppdrag av Mullsjö kommun utföra andra insatser inom respektive område. För bolaget gäller av kommunfullmäktige i Mullsjö kommun antagna ägardirektiv för kommunens bolag.


Adress

BOX 800
56518  MULLSJÖ


Munkedals Bostäder Aktiebolag Munkbo

Bolaget skall inom Munkedals kommun, äga och förvalta fastigheter för bostadsändamål, tomt- eller bostadsrätter samt bygga bostäder och i andslutning därtill affärslägenheter och andra kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom har bolaget på uppdrag att biträda Munkedals kommun med förvaltning av kommunens fastigheter.


Adress

BOX 47
45521  MUNKEDAL

Sökord: Munkbo |

Habo Energi AB

Bolaget skall a) producera, förvärva och distribuera elektrisk energi, b) inom Habo kommun producera och distribuera ledningsbunden värme (fjärrvärme) c) inom Habo kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter, kommunala anläggningar för upplåtelse och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet, d) på uppdrag tillhandahålla Habo kommun av Habo kommun ägt företag eller eget dotterbolag administrativa tjänster, e) samt att driva med a-d ovan förenlig verksamhet.


Adress

BOX 202
56624  HABO


Hagforshem AB

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att inom Hagfors kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen.


Adress


68380  HAGFORS

Sökord: Hagforshem |

HallWan Aktiebolag

Bolaget ska såsom gemensam part för kommunerna inom Halland inlämna ansökan om regionalt frekvenstillstånd för fast radio i Halland. Vid tilldelning av tillstånd skall bolaget förvalta licensen genom samordning och lokal fördelning av nyttjande samt sä kerställa fullgörandet av förpliktelser som följer av denna gentemot Post- och Telestyrelsen.


Adress


43481  KUNGSBACKA

Sökord: Hallwan |

Doroteahus i Dorotea Aktiebolag

Bolaget skall inom Dorotea kommun äga och förvalta fastigheter samt bedriva härmed förenlig verksamhet.


Adress


91781  DOROTEA

Sökord: Doroteahus |

Emmaboda Elnät AB

Bolaget skall bedriva nätverksamhet med syfte att distribuera elenergi samt entreprenadverksamhet inom energisektorn samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 53
36121  EMMABODA


Arvika Bostadsaktiebolag

Bolagets syfte är att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva bostäder och lokaler till konkurrenskraftiga priser samt utveckla kvalitet och service i samspel med hyresgästerna. Varje hyresgäst ska kunna känna trygghet och trivsel i boendet. Verksamheten ska bedrivas så att en sund och stabil ekonomisk utveckling främjas i bolaget. Vid nyproduktion och ombyggnad ska Arvika kommun tillföras praktiska, attraktiva, sunda bostäder och boendemiljöer. I händelse av bolagets likvidation ska bolagets tillgångar användas för samma syfte som nämns enligt ovan.


Adress

BOX 913
67129  ARVIKA


Askersunds Industrifastigheter AB

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom.


Adress

BOX 6
69621  ASKERSUND


Avesina Äldreomsorg AB

Bolaget ska på uppdrag av landsting och kommuner bedriva äldreomsorg och hemtjänst samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 1101
58101  LINKÖPING

Sökord: äldreomsorg |

Barnbyrån AB

Bolagets ska utveckla och sälja illustrerade böcker, leksaker och trycksaker avsedda för barn, och därmed förenlig verksamhet.


Adress

MÄSTER SAMUELSGATAN 42 10TR
11157  STOCKHOLM

Sökord: Barnbyrån |

Bergab AB

Bolaget skall som moderbolag äga och förvalta aktier i kommunala aktiebolag i Bergs kommun och därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 73
84040  SVENSTAVIK

Sökord: Bergab |

Hässleholms Industribyggnadsaktiebolag

Bolaget skall köpa, sälja, bygga, äga och förvalta fastigheter och mark inom Hässleholms kommun.


Adress

NORRA STATIONSGATAN 2 A
28148  HÄSSLEHOLM

Sökord: Industribyggnadsaktiebolag |

Höganäs Energi Aktiebolag

Bolaget skall inom Höganäs kommun eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Höganäs kommun bedriva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857). Likaledes ska bolaget bedriva handel med datakommunikation.


Adress


26382  HÖGANÄS


Eda Bostads Aktiebolag

Bolaget skall inom Eda kommun förvärva fastigheter eller tomträtt för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget skall även uppföra småhus för försäljning. Bolaget skall även bygga och förvalta fastigheter för kommunens förvaltning samt för kommersiell service.


Adress

BOX 66
67322  CHARLOTTENBERG


Hallsbergs Terminal Aktiebolag

Bolaget skall utveckla och förbättra förutsättningarna och verka för att infrastrukturen och området i anslutning till Riksbangården och Ulvsätters industriområde i Hallsberg utvecklas till ett kraftfullt lager-gods- och logistikcentrum med tonvikt på gods som transporteras på såväl järnväg som landsväg. Bolagets verksamhet kan komma att leda till att Bolaget blir ägare till aktier i bolag vars verksamhet har samband med verksamheten i Hallsbergs Terminal AB.


Adress


69480  HALLSBERG


Hjo Energi Elhandel Aktiebolag

Bolaget skall alstra och bedriva handel med el, samt därmed förenlig verksamhet.


Adress

BOX 66
54421  HJO


Lunds Renhållningsverk

Avfallslösningar med återvinning i Lunds kommun.


Adress

Traktorvägen 16
22660  LUND


Falu Energi & Vatten AB

Falu Energi & Vatten AB är ett bolag som ligger i framkant när det gäller att arbeta med klimat- och energifrågor och framtidens infrastruktur. Vår verksamhet innefattar elnät, fjärrvärme & fjärrkyla, kraftproduktion, stadsnät, avfall samt vatten & avlopp.


Adress

Västermalmsvägen 12
0  FALUN

Sökord: Stadsnät | Bredband | Fjärrvärme | Kabel-tv | E-faktura | Internetuppkoppling | Datakommunikation | Fiberoptik | Internettjänster | Bredbandsinstallationer | Fiberanslutning | Kraftvärme | FEV |

Göteborgs Stad


Adress

Köpmansgatan 20
41113  GÖTEBORG

Sida 1 av 3